ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vivaldi Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4. cégjegyzékszám: 01 09 569682, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság, adószám: 12259191243); elérhetőségek (info@vivaldi.hu); képviseli: Bartuczné Mundweil Hilda ügyvezető igazgató önállóan; a továbbiakban: Szolgáltató) és a Vivaldi Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vivaldi.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Vivaldi Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Szolgáltató kizárólag viszonteladókat szolgál ki. Szolgáltató vásárlói kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért Szolgáltató kéri Partnereit, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval Szolgáltató Partnere tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben és a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Ha Partner elfelejti jelszavát, Szolgáltató Partner kérésére újra rendelkezésre bocsátja, vagy partner a weboldalon kérheti az „elfelejtettem jelszavam” opcióval, e-mail címe megadásával az automatikus jelszóküldést. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A felhasználói körből ki van zárva az Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. A regisztrációval Partner kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

A Vivaldi Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta Szolgáltató.

1.2. A Vivaldi Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Vivaldi Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

1.4. A Felek közötti egyedi szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Véglegesítés” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött egyedi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is egyedi szerződésnek minősül, amelyet Partner Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A keretszerződés és az egyedi szerződések tartalmáról Szolgáltató Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.

1.5. Ügyfélszolgálat: VIVALDI Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől péntekig: 8.15-17.00)
Telefon: +36 (1) 889 9080 (hétfőtől péntekig)
Telefax: +36 (1) 889 9085
Internet cím: www.vivaldi.hu
E-mail: info@vivaldi.hu  

2. Regisztráció

2.1. Az info@vivladi.hu e-mail címre történő nyilvános cégadatok megküldésével kerülhet sor a regisztrációra.

Szükséges adatok:

•          Cégnév

•          Cégjegyzék szám

•          Cég adószáma

•          Cég székhelye és telephelyei:

•          számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

•          szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

•          Kapcsolattartói név

•          Kapcsolattartó telefonszám

•          Kapcsolattartó e-mail cím

2.2. Szolgáltatót Partner által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra vagy a Vivaldi Webáruház webes felületén eszközölt bármilyen adatrögzítési, - módosítási hibára vagy hiányra visszavezethető károkért, így különösen de nem kizárólagosan a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a konkrét árucikk információs oldalán, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból ismerhetők meg részletesen. Ha Partnernek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékelésre kerül. Ha Partner bármely okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles Szolgáltató vevőszolgálatánál, Szolgáltató azt pótolja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szortiment – és márkakedvezménnyel rendelkező Partnerek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A termékek információs oldalain a az aktuális szortiment- és márkakedvezménnyel csökkentett nettó ár jelenik meg. A szortiment-, illetve márkakedvezmény kialakítása és megadása Szolgáltató kizárólagos joga, melyet Szolgáltató külön hirdetményeiben (weboldalán és elektronikus hírleveleiben) teszi elérhetővé. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szortiment- és márkakedvezmény rendszerét, amelyről Partnereit minden esetben előzetesen írásban értesíti.

3.3. Szolgáltató a Partner által Szolgáltató weboldalán (www.vivaldi.hu) megrendelt és raktáron lévő árut a megrendelést követő munkanapon 8 és 17 óra között belföldön díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott számla nettó értéke eléri a 40 000 (negyvenezer) forint összeget. Amennyiben Partner a megrendelését nem Szolgáltató weboldalán keresztül adja le, hanem azt e-mail vagy fax formájában juttatja el Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató kizárólag a 14-óráig leadott megrendelések szállítását vállalja a következő munkanapra, minden 14-óra után érkezett megrendelést két munkanapos szállítási határidővel teljesíti. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A nettó 40 000 (negyvenezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat Partner viseli oly módon, hogy az 1535 (ezer-ötszáz-harmicöt) Ft + ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a nettó 40 000 (negyvenezer) forintértéket meghaladó számlákon szereplő termékek házhozszállítása ingyenes. (Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után Szolgáltató becsomagolja a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli és számlázza azt Szolgáltató részére. A már leadott megrendelésekhez Szolgáltatónak nem áll módjában újabb tételeket hozzátenni.)

Amennyiben a megrendelés nettó 40 000 (negyvenezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása Partner számára díjköteles lesz. A fennmaradó tétel(ek) kiszállítása (az áru beérkezése után) abban az esetben történik ingyenesen, ha Szolgáltató Partner következő megrendelésével együtt szállítja, és a számla nettó összértéke eléri a 40 000 (negyvenezer) forintos határt.

Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Szállító által visszaigazolt termékek szállítási díját nem befolyásolja. Partner a fentiektől (saját szállítóeszköz vagy szállítmányozó cég igénybevétele) eltérő egyéb szállítási módokat is megrendelhet (Pl. Vásárlói házhozszállítás) melynek részletes feltételeiről vevőszolgálatunk tud felvilágosítást kérni. Szolgáltató tájékoztatja Partnert, hogy ezen egyéb szállítási módok igénybevétele esetén a fenti díjmentesség, illetve kedvezményes fuvardíj nem alkalmazható, a szolgáltatás díjáról érdeklődjön vevőszolgálatunkon.

3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató olyan különleges esetekben előzetes tájékoztatás nélkül is jogosult árat módosítani, amikor árcsökkentést hajt végre adott napon napközben, ezzel követve, reagálva gyors piaci változásokra. Ezen esetekben a Weboldalon összeállított és rögzített megrendelés lezárásának pillanatában a rendszer által megjelenített éppen aktuális ár (vagy akciós ár) az irányadó. Az ilyen jellegű árkorrekciókból fakadó áreltéréseket visszamenőlegesen Szolgáltató nem korrigálja, vagyis korábban (az aktuális árcsökkentést megelőző időpontban) kosárba tett és lezárt megrendelések árait nem módosítja. Mindezek mellett bárminemű módosítás a már megrendelt (korábban a Weboldalon rögzített, lezárt kosár állapot) termékek vételárát nem befolyásolja, minden esetben a lezáráskori állapot az irányadó. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Partner írásban elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti (ha Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap Szolgáltatótól). Szolgáltatót Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.9. A rendelés visszaigazoló e-mailben, a Rendelkezésre állás oszlopban („Készlet”) visszaigazolt időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt termék raktáron van-e. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő meghaladja a 3 munkanapot, abban az esetben Partner írásban elállhat a Szerződéstől. Partner abban az esetben is elállhat – írásban - a Szerződéstől, ha Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 3 munkanapot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben Szolgáltató minden lehetőt elkövet, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassa.

3.10. Szolgáltató a „vásárlói házhozszállítás” szolgáltatásra az „A” munkanapon 16 óráig leadott rendeléseket, „B” munkanapon Szolgáltató alvállalkozóinak közreműködésével 8 és 17 óra között teljesíti az ország egész területén.

A rendelt termékek helyszíni átvételét Szolgáltató munkanapokon 8:15 - től 16 óráig biztosítja a 2120 Dunakeszi, Pallag utca 37. szám alatti telephelyén. Amennyiben Partner a megrendelés során helyszíni átvételt kér egy előre megadott időpontra, úgy a megrendelt és összekészített termékeket Szolgáltató a megadott és visszaigazolt időponttól számított legfeljebb 2 munkanapig biztosítja díjmentes átvételre. A második munkanap elteltével - amennyiben Partner nem veszi át az árut - a megrendelés törlésre kerül. Ebben az esetben amennyiben Partner továbbra is igényt tart a megrendelt termékekre, úgy azokat ismételten meg kell rendelnie az aktuálisan érvényes kondíciók szerint.

4. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket Partner - előzetes írásbeli jelzés alapján - személyesen is átveheti Szolgáltató telephelyén (2120 Dunakeszi, Pallag utca 37.). Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató telephelyén.

4.2. Szolgáltató a munkanapon délután 16 óráig megrendelt árut a következő munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat Szolgáltató Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.4. Új Partnerek esetében Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével Partner kérésére, Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra, hitelvizsgálatot követően a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig rendeléseit nem szolgálja ki Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, Szolgáltató jogosult a további szállítások teljesítésétől elállni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel.

A késedelmi kamat a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - külföldi pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - öt (5%) százalékponttal növelt értéke, amelyet Szolgáltató „késedelmi kamatértesítő levélben” küld meg Partner részére. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

Ha Partner a fizetési kötelezettségével késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a Ptk. 6:155 § (2) bekezdésben foglaltak szerint Partnertől a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget követelni. Ennek teljesítése Partnert nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Amennyiben Szolgáltató a költségátalányt érvényesíteni kívánja Partnerrel szemben, úgy azt megfelelő számviteli bizonylattal kiterheli Partnerre.

Szolgáltató lehetőséget biztosít Partner számára, hogy vevőszolgálati osztályával egyeztetést folytasson (rendeles@vivaldi.hu vagy a „Információk / Rólunk” menüben található telefonszámon). Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

4.5. Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami Szolgáltató (VIVALDI) által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben Partner bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség, amely kizárólag érvényes és aláírt jegyzőkönyv esetében érvényesíthető.

4.6. Partnerek számára Szolgáltató kizárólag egyedi döntése alapján biztosíthatja az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok; Amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; kiszerelése nem egyezik Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos; valamint a különböző kiárusításokban vásárolt termékek, stb. A visszavásárlási igényt Szolgáltató bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban Partner nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben.

4.7. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy az ÁFA-törvény 177.§- ában meghatározott lehetőséggel élve az általa kiállított számlákat nem írja alá és nem látja el bélyegző lenyomattal, mivel azok ezek nélkül is megfelelnek a számlával, mint könyvviteli bizonylattal szemben támasztott követelményeknek.

4.8. Szolgáltató kijelenti, hogy indokolt esetben számlakorrekció(k) elvégzése érdekében fenntartja a jogot azok utólagos végrehajtására. Ez(ek) főként - de nem kizárólagosan - olyan esetekre vonatkoznak, amikor Partner részére egyedi árakon történik az értékesítés, számlázás. Előfordulhat, hogy téves rendszerbeállítás következtében az írásban kiközölt változás az adott időpontot követően sem helyes és ez utólagosan kiderül. Minden ilyen esetben az adott írásos információt vesszük figyelembe (Szolgáltató által írásban megküldött kondíciók és határidők) és ezek alapján akár utólagosan is jogosult Szolgáltató számlakorrekciót kezdeményezni. Szolgáltató kijelenti, hogy a számlakorrekció előfordulhat ún. jóváírás vagy utólagos terhelés formájában.

4.9. Szolgáltató ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy Szolgáltató kizárólag az átutalásos számlák átvételére jogosult és azonosított személyeknek biztosít átutalásos kondíció esetén számla- és áruátvételt. A jogosult személy lejelentése előzetes írásbeli nyilatkozathoz kötött, amelyet Partner cég ügyvezető igazgatója, vagy cégjegyzésre jogosult személye tehet meg. Szolgáltató kijelenti, hogy az ekként rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a fenti célból a vonatkozó, hatályos adatvédelmi jogszabályoknak mindenben megfelelően kezeli. Az adatkezelésre egyebekben az Adatkezelési Tájékoztató előírásai is irányadók. Valamennyi adatrögzítés és/vagy módosítás Szolgáltató írásbeli visszaigazolása után lép életbe. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szabályozás teljesítésének elmulasztásából eredő valamennyi kár Partner céget, illetve annak vezetőjét terheli és Szolgáltató előre elutasít mindenféle kárigényt, amely a hiányos vagy hanyag tájékoztatásból fakad.

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, Partner által elérni kívánt, ám Szolgáltató által nem jelzett speciális célra alkalmas. Az átadástól számított 3-munkanapos cseregaranciával élhet Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség Partnert terheli.

6. Egyebek

6.1. A Vivaldi Webáruház Microsoft Windows szerver alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal és minden esetben telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. Szolgáltató Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott egyéb célokból tárolja. Szolgáltató Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Szolgáltató Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi előírások rendelkezései szerint jár el. A megvalósított adatkezelésre az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak irányadók.

6.4. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Pest Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

6.6. Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult, így többek közt azt el nem idegenítheti és meg sem terhelheti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

6.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók, a kollíziós jogszabályok alkalmazásának kizárásával.

Dunakeszi, 2018 május.

Forgalmazott márkáink